المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

UNIclass
Steinberg
Saramonic
Native Instruments
MOTU
MARANTZ
M-Audio
Lenkeng
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

UNIclass
Steinberg
Saramonic
Native Instruments
MOTU
MARANTZ
M-Audio
Lenkeng
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

UNIclass
Steinberg
Saramonic
Native Instruments
MOTU
MARANTZ
M-Audio
Lenkeng
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

UNIclass
Steinberg
Saramonic
Native Instruments
MOTU
MARANTZ
M-Audio
Lenkeng
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

UNIclass
Steinberg
Saramonic
Native Instruments
MOTU
MARANTZ
M-Audio
Lenkeng
المان های قالب

لیست لینک برندها