المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

KVM اکستندر DVI با ۴*USB برند UNICLASS مدل DX120 روی CAT5 تا ۱۰۰متر

KVM اکستندر DVI بر روی سوئیچ گیگ برند Rextron مدل NXDU-220

KVM اکستندر HDMI بر روی سوئیچ گیگ برند Rextron مدل NXMU-M220

KVM اکستندر HDMI لنکنگ مدل LKV371KVM روی کابل شبکه تا ۶۰ متر

۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان

KVM اکستندر HDMI لنکنگ مدل LKV373KVM (HDMI به همراه موس وکیبورد USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل DX-050 تا ۵۰ متر (DVI+USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل EX-300 تا ۳۰۰ متر (VGA+USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل PX-100 تا ۱۰۰ متر (VGA+USB)

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

KVM اکستندر DVI با ۴*USB برند UNICLASS مدل DX120 روی CAT5 تا ۱۰۰متر

KVM اکستندر DVI بر روی سوئیچ گیگ برند Rextron مدل NXDU-220

KVM اکستندر HDMI بر روی سوئیچ گیگ برند Rextron مدل NXMU-M220

KVM اکستندر HDMI لنکنگ مدل LKV371KVM روی کابل شبکه تا ۶۰ متر

۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان

KVM اکستندر HDMI لنکنگ مدل LKV373KVM (HDMI به همراه موس وکیبورد USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل DX-050 تا ۵۰ متر (DVI+USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل EX-300 تا ۳۰۰ متر (VGA+USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل PX-100 تا ۱۰۰ متر (VGA+USB)

المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری

KVM اکستندر DVI با ۴*USB برند UNICLASS مدل DX120 روی CAT5 تا ۱۰۰متر

KVM اکستندر DVI بر روی سوئیچ گیگ برند Rextron مدل NXDU-220

KVM اکستندر HDMI بر روی سوئیچ گیگ برند Rextron مدل NXMU-M220

KVM اکستندر HDMI لنکنگ مدل LKV371KVM روی کابل شبکه تا ۶۰ متر

۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان

KVM اکستندر HDMI لنکنگ مدل LKV373KVM (HDMI به همراه موس وکیبورد USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل DX-050 تا ۵۰ متر (DVI+USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل EX-300 تا ۳۰۰ متر (VGA+USB)

KVM اکستندر برند UNICLASS مدل PX-100 تا ۱۰۰ متر (VGA+USB)